Kunstkring Voorst

Home

Exposeren in galerie 'De Statenhoed'

Exposeren in 'De Statenhoed'

 

Introductie

Galerie "De Statenhoed" is de expositieruimte van de KunstKring Voorst.

De galerie is gevestigd in hetzelfde gebouw waar wij onze ateliers en galeriecafé hebben, gelegen aan Dorpsstraat 11a in Twello. Hier exposeren onze leden, maar ook niet-leden, gedurende het gehele jaar.

De galerie en het galeriecafé zijn open op vrijdagmiddag van 15.00-18.00 uur en op zaterdag- en zondagmiddag van 14.00-17.00 uur. De galerie en het café zijn dan vrij toegankelijk voor publiek. Exposanten bieden wij de mogelijkheid om buiten deze tijden, de expositie te tonen aan derden.

Elke nieuwe expositie openen we doorgaans met een vernissage op de eerste zaterdagmiddag om 15.00 uur. Per jaar zijn er voor onze leden minimaal 4 groeps - en 3 solo/duo- exposities beschikbaar. Gedurende de resterende expositietijd stellen wij de galerieruimte beschikbaar aan gastexposant(en).

Een expositie duurt 3 of 4 weekenden. Het is ook mogelijk de galerie voor 1 weekend te huren. Deze zijn beperkt beschikbaar.

Elke exposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de expositie om zijn / haar werk te promoten. Exposanten dienen de galerie na de expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Galerie ‘De Statenhoed’

 

Iedere 1e zaterdag van de maand organiseren wij in de galerie een muziekoptreden, en iedere 3e vrijdag van de maand in het galeriecafé een Schrijverscafé, waarbij publiek aanwezig is. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de expositie. Verder staat er in de galerie een vitrinekast met klein werk van haar leden. Regelmatig vervangen wij het aanbod. Dit werk is tijdens exposities te koop.

Huur en afdracht

Huur en afdracht voor een expositie van 3-4 weekenden

Voor leden
• Bij groepsexposities van leden van de KunstKring bedraagt de afdracht 15 % van de verkoopprijs.
Er wordt geen huur berekend.
• Bij een solo/duo-expositie van leden bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs.
Voor de huur van de galerie rekenen we €50.
• Bij een duo-expositie van een lid met een niet-Kunstkringlid bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs.
Voor de huur van de galerie rekenen we €100.

Voor niet-leden
• Bij een solo/groepsexpositie van niet leden bedraagt de afdracht 25 % van de verkoopprijs.
Voor de huur van de galerie rekenen we €150.
Zonder afdracht bedraagt deze huur €250,-.

Huur en afdracht voor een expositie van 1 weekend

Voor leden bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs.
Voor de huur van de galerie rekenen we €30.

Voor niet-leden bedraagt de afdracht 25% van de verkoopprijs.
Voor de huur van de galerie rekenen we €50.

Diegenen die exposeren in de galerie verbinden zich aan het expositiereglement (zie vervolg). Alle afspraken voortkomend uit dit reglement, worden in een contract vastgelegd en door de KunstKring (vertegenwoordigd door de galeriecommissie) en de exposant(en) ondertekend.

Het contract kan tot vier weken voor de geplande expositie door beide partijen kosteloos opgezegd worden. Daarna wordt bij opzegging, de helft van de huur in rekening gebracht.

Heeft u belangstelling of hebt u vragen. Neem dan via sjaakcrezee4@gmail.com contact op met de galeriecommissie.

Expositiereglement Galerie “De Statenhoed”, Kunstkring Voorst

Galerie

Galerie ‘De Statenhoed” is een onderdeel van de stichting “Kunstkring Voorst” (hierna te noemen KKV). Leden, aangesloten bij de kunstkring en gastexposanten kunnen hun werken voor een bepaalde duur tentoonstellen als exhibitie en / of verkoop ervan.

De galerie stelt zich ten doel om voor beeldende kunstenaars, vrienden en inwoners van de gemeente Voorst en daar buiten, een ruimte en platform te creëren waar kunst in de breedste zin en in al haar uitingen tot haar recht komt. Per jaar zijn er minimaal 4 groeps - en 3 duo- exposities voor leden van de KKV beschikbaar. De resterende expositietijd stellen we beschikbaar aan gastexposanten.

De galerie sluit zich regelmatig aan bij andere festiviteiten, zoals b.v. het Klompenfeest, en bij activiteiten van derden. Hierbij is toestemming nodig van het bestuur van de Kunstkring.

Galeriecommissie

De galeriecommissie bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 leden van de kunstkring o.l.v. een galerievoorzitter. De galeriecommissie is in samenspraak en na goedkeuring van het bestuur van de KKV verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging t.a.v. :

• exposities
• inrichting
• onderhoud expositieruimte in overleg met het bestuurslid beheer gebouw
• alle afspraken binnen de stichting en met externen m.b.t. exposities


De galerievoorzitter is samen met het bestuur van de KKV verantwoordelijk voor het actueel houden van dit reglement.

Bij groepsexposities opent één van de leden van de galeriecommissie de expositie. Bij duo- of gastexposities kan voor deze opening eveneens een beroep gedaan worden op de galeriecommissie.

Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering in het najaar maakt de galeriecommissie een voorstel expositierooster voor het volgende jaar welke op de vergadering ter goedkeuring wordt voorgedragen. Alle voorstellen tot wijziging van de infrastructuur, inrichting en stoffering van de expositieruimte vinden in overleg tussen de galeriecommissie en het bestuur plaats.

De galerievoorzitter stelt een lijst op van namen van de commissieleden en hun bereikbaarheid, maakt deze lijst bekend bij het bestuur en zorgt voor verspreiding onder de leden en op de website. Het galeriegedeelte van Galerie ”De Statenhoed” wordt o.l.v. de galeriecommissie door de stichting beschikbaar gesteld voor de navolgende zaken;

• Groepsexposities
• Solo/duo-exposities
• Gastexposities
• Muziekoptredens

KKV stelt de galerie minimaal 4x per jaar ter beschikking aan de leden om een groepsexpositie te houden. Groepsexposities duren één maand of door het bestuur van de KKV met de galeriecommissie te bepalen tijdsduur. Ieder lid van de vereniging mag maximaal 4 werken leveren. Bij te weinig animo is meer werk toegestaan. De galeriecommissie meldt dit via de secretaris van de KKV aan de leden.
De galeriecommissie neemt de te exposeren werken in en zorgt voor de opbouw van de expositie. Aan de leden-exposanten wordt geen galeriehuur in rekening gebracht.

Groepsexposities

Voor een groepsexpositie van leden van de KKV bedraagt de afdracht 15 % van de verkoopprijs.

De galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé met contante betaling of door betaling op de bankrekening van de KKV. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Elke groepsexposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de expositie om zijn / haar werk te promoten. De galeriecommissie zorgt dat de galerie na de expositie opgeruimd en schoon is.

Solo- / Duo-exposities

KKV stelt de galerie 3x per jaar ter beschikking aan de leden om een solo/duo-expositie te houden. Een lid mag ook een duo expositie met een niet lid houden.

Duo-exposities duren één maand of door het bestuur van de KKV met de galeriecommissie te bepalen tijdsduur. Exposanten worden door de commissieleden bij de opbouw van de expositie desgevraagd gesteund om een evenwichtige tentoonstelling te creëren.

De huur van de expositieruimte voor een duo-expositie bedraagt € 50,-- De huur van de expositieruimte voor een duo-expositie met een niet lid bedraagt € 100,-- Voor een duo-expositie van leden en leden met een niet lid bedraagt de afdracht 15% van de verkoopprijs.

De Galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé. Afdracht vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Elke groepsexposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de expositie om zijn / haar werk te promoten. Exposanten dienen de galerie na de expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Gastexposities

KKV stelt de galerie ter beschikking aan externen voor de tijd dat er geen exposities van leden zijn, om een gast(groep)exposities te houden. De galeriecommissie bezoekt de (groep)gegadigden om de kwaliteit van de werken te beoordelen.

De huur van de expositieruimte voor een gast (groep)expositie bedraagt € 150,-- of per gelegenheid vast te stellen. Voor een gast (groep)expositie bedraagt de afdracht 25% van de verkoopprijs. Zonder afdracht bedraagt deze huur €250,-.

Exposanten worden door de commissieleden bij de opbouw van de expositie desgevraagd gesteund om een evenwichtige tentoonstelling te bewerkstelligen.

Galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé. Afdracht van gelden d.m.v. overmaking dient plaats te vinden binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Iedere gast (groeps) exposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de expositie tijdens de openingstijden van de galerie om zijn / haar werk te promoten. Exposanten dienen de galerie na de expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Kortdurende expositie van 1 weekend

KKV stelt de galerie beperkt ter beschikking aan de leden en niet-leden om gedurende 1 weekend een expositie te houden. Leden betalen € 30,-- voor de huur en de afdracht bedraagt 15% van de verkoopprijs. . Niet-leden betalen € 50,-- voor de huur en de afdracht bedraagt 25% van de verkoopprijs.

Exposanten worden door de commissieleden bij de opbouw van de expositie desgevraagd gesteund om een evenwichtige tentoonstelling te creëren.

De Galeriecommissie draagt zorg voor formulieren voor de verkochte werken in tweevoud. Deze formulieren na een verkoop invullen en inleveren bij de penningmeester van de KKV of bij afwezigheid bij de dienstdoende medewerker van het galeriecafé. Afdracht vindt plaats binnen 14 dagen na afloop van de expositie aan de penningmeester van de KKV.

Elke exposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn tijdens de openingstijden van de expositie om zijn / haar werk te promoten. Exposanten dienen de galerie na de expositie opgeruimd en schoon op te leveren.

Bepalingen

De exposities worden doorgaans door middel van een vernissage geopend op zaterdagmiddag om 15.00 uur. Of op een andere dag / tijdstip in overleg met KKV en galeriecommissie.

De galerie en het naastliggende galeriecafé is geopend: van vrijdag 15.00 - 18.00 uur en zaterdag en zondag 14.00 - 17.00 uur.

In de wanden en panelen mag niet worden geboord of gespijkerd. Ook verven is verboden. De galeriecommissie bepaalt welke zaken onder toezicht wel mogen worden uitgevoerd. In de week direct voorafgaande aan een nieuwe expositie vindt de inrichting plaats.

De maandag direct volgend op de afloop van een expositie is wisseldag. De inrichting van de nieuwe expositie begint op de direct daaropvolgende dinsdag. Uiterlijk vrijdagmorgen moet de expositie zijn ingericht. De expositieruimte is weer publiekelijk toegankelijk vanaf diezelfde vrijdag, 15.00 uur.

De exposanten bepalen zelf wanneer zij in die tussenliggende periode inrichten. Er is begeleiding vanuit de galeriecommissie om een evenwichtige tentoonstelling te creëren.

Elke exposant dient in principe zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de expositie tijdens de openingstijden van de galerie om zijn / haar werk te promoten. Bij een opening kunnen koffie/thee en overige consumpties tegen de op dat moment geldende prijzen in het galeriecafé gekocht worden. Hierbij is een bonnensysteem aan te bevelen. De bonnen worden na afloop van de opening per factuur afgerekend. Hapjes worden door de exposanten zelf verzorgd, maar kan - tegen vergoeding - op verzoek opgenomen worden door de galeriecommissie. Inkoop drank e.d. wordt door het galeriecafé verzorgd, dus niet zelf inkopen.
Afspraken over evt. wensen in het assortiment geschiedt in overleg met Rietje Beunk.

Bij groeps-, duo- en gastexposities blijft het galeriecafé normaal geopend voor bezoekers en voor gebruik ten behoeve van de andere activiteiten van KKV.

Posters, flyers en overige promotiemateriaal voor groeps-, duo- en gastexposities worden door de exposanten zelf verzorgd. Desgewenst kan dit - tegen vergoeding - overgenomen worden door de PR medewerker van de KKV.

Publicatiemateriaal, teksten e.d. over exposities door groeps-, duo- en gastexposanten dienen minimaal 2 weken voor de opening van de expositie in bezit te zijn van de PR medewerker.

Publicatie in de lokale media wordt gevoerd via de PR medewerker van KKV.

Verzekering

De geëxposeerde werken zijn voor exposerende leden van de Kunstkring Voorst verzekerd tot een bedrag van € 7.500, -
Bij schade geldt een eigen risico van € 250,-- welke ten laste komt van het exposerend lid.

Van externe exposanten wordt verwacht dat zij een eigen verzekering hebben en met voldoende risicodekking.

In alle overige zaken aangaande exposerende leden, hierboven niet vermeld, zal de galeriecommissie na overleg met het bestuur van de KKV een passende oplossing worden gezocht of besluit worden genomen.

Wijzigingen in het reglement dienen te worden voorgesteld aan de leden van de KKV bij een algemene vergadering, welke na goedkeuring worden opgenomen in het galeriereglement.

Annulering

Het expositiecontract kan uiterlijk tot vier weken vóór de geplande expositie door beide partijen kosteloos worden opgezegd. Na deze periode wordt, bij annulering, de helft van de huur in rekening gebracht.

Twello, 12-08-2019

Download dit document (pdf)

Home

 


Nu u hier toch bent...

De Stichting KunstKring Voorst is opgericht in december 2008 en stelt zich ten doel om culturele, kunstzinnige en sociale activiteiten te organiseren voor inwoners, kunstenaars en kunstliefhebbers in de gemeente Voorst.

Centraal daarin staat het streven om het culturele en kunstzinnige domein binnen de gemeente Voorst actief te promoten en te stimuleren.

Dat doen wij niet alleen door exposities te organiseren, maar ook door o.m. workshops en lezingen te programmeren, kunst-educatieve activiteiten voor scholen te organiseren, en ruimte te bieden voor muziek en kleinkunst.
Kortom: kunst in de volle breedte, laag drempelig, met een zo breed mogelijk draagvlak. Waarbij samenwerking met horeca, winkeliersverenigingen en andere culturele instellingen niet wordt vergeten.

De KunstKring Voorst werkt - helaas noodgedwongen - nog steeds ongesubsidieerd. Vandaar is het van belang haar activiteiten te blijven ondersteunen. Die blijk van ondersteuning kunt u geven door lid of - al vanaf € 15,-- per jaar - vriend te worden van de Kunstkring Voorst.

Lid of vriend worden van de Kunstkring Voorst doet u hier

 Waar moet ik zijn?

Kunstkring Voorst
Galerie 'De Statenhoed'

Dorpsstraat 11a
7391 DC, Twello

e: info@kunstkringvoorst.nlTop