Kunstkring Voorst

Home

Deelnemersreglement Stichting KunstKring Voorst

Kirsten van Campen

 

Algemene bepalingen

Artikel 1
De stichting draagt de naam “KunstKring Voorst“ en is bij notariële akte opgericht op 12 december 2008 te gemeente Voorst en is gevestigd te gemeente Voorst.

Deelnemers

Artikel 2
De Stichting KunstKring Voorst wil haar deelnemers de status van lid geven. Onder staand worden de deelnemers, leden genoemd. De stichting KunstKring Voorst onderscheidt de volgende categorieën leden:
a. gewone leden
b. buitengewone leden
c. ereleden
d. aspirant-leden (jeugdleden)
e. studerende leden (leeftijd vanaf 18 jaar)
f. donateurs en begunstigers

a. Gewone leden
Gewone leden zijn leden die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als lid zijn toegelaten.

b. Buitengewone leden
Buitengewone leden zijn leden die het doel van de stichting KunstKring Voorst onderschrijven en de stichting behulpzaam zijn bij het bereiken van het doel, zoals aangegeven in Artikel 2 van de statuten van de stichting KunstKring Voorst en als zodanig door het bestuur zijn toegestaan.

c. Ereleden
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder hebben ingezet voor de stichting KunstKring Voorst en door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

d. Aspirant-leden
Aspirant-leden zijn leden die door hun leeftijd nog geen volwaardig lid zijn. Zij betalen een lagere contributie.

e. Studerende leden zijn leden die nog een studie volgen en niet werken en daardoor een lagere contributie hoeven te betalen.

f. Donateurs en begunstigers
Donateurs en begunstigers zijn natuurlijke personen die de stichting KunstKring Voorst op verschillende wijze financieel steunen.

Artikel 3
Door het deelnemerschap van de stichting KunstKring Voorst verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de KunstKring na te streven en mee te werken aan het middel ter bevordering van dit doel.

Artikel 4
De aanmelding geschiedt door een aanmeldingsformulier in te vullen en ingevuld en getekend aan de secretaris te versturen. Leden jonger dan achttien jaar hebben daarnaast een handtekening van hun ouder/verzorger nodig.

Artikel 5
Het contributie bedrag wordt jaarlijks door de algemene deelnemersvergadering vastgesteld. Dit bedrag kan ineens worden betaald of per automatische incasso worden afgeschreven. Leden die zich gedurende het kalenderjaar aanmelden als lid betalen slechts een evenredig deel van de contributie.

Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt door:
a. Halfjaarlijkse schriftelijke opzegging aan het bestuur per brief of email. De opzegging moet altijd een maand van te voren gebeuren. Een maand voor 1 januari of 1 juli.
b. royement;
c. overlijden;
d. een besluit van het bestuur als een lid niet aan de financiële verplichting krachtens dit reglement voldoet.

Artikel 7
Een potentieel lid mag nooit om reden van de hoogte van de deelnemersbijdrage geen lid kunnen worden door zijn of haar financiele situatie. Het bestuur behoud zich het recht in individuele gevallen afspraken over de hoogte van de deelnemersbijdrage te maken.

Artikel 8
Alle leden hebben hierna te noemen rechten en plichten.
a. Bij toetreding als lid hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het deelnemers reglement.
b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan workshops / bijeenkomsten/ evenementen / kunstwerken te exposeren in de galerie volgens de regels van de galeriecommissie.
c. Zij hebben het recht van vrije toegang tot de galerie en vrij gebruik van de algemene atelierruimtes.
d. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat dit heeft ingediend.
e. Zij hebben de plicht om adreswijzigingen door te geven aan het bestuur.
f. Zij hebben de plicht tot het tijdig betalen van de contributie.
g. Zijn hebben de plicht tot het naleven van de reglementen van de stichting Kunstkring Voorst

Het bestuur

Artikel 9
De bestuurssamenstelling en is geregeld in de statuten van de stichting KunstKring Voorst

Artikel 10
De bestuursleden worden benoemd volgens de statuten van de stichting KunstKring Voorst. De Algemene Ledenvergadering kan het bestuur kandidaten voorstellen uit de gewone leden (wanneer tweederde van de leden aanwezig is) met volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer er geen meerderheid van stemmen is, wordt de benoeming uitgesteld tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Bij deze stemronde beslist de meerderheid.

De Algemene Ledenvergadering

Artikel 11
Het bestuur schrijft minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering uit, in het eerste en in het laatste kwartaal van het kalenderjaar. Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering verantwoordt het bestuur zich voor het beleid dat het in het afgelopen jaar heeft gevoerd. Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering legt het bestuur een beleidsplan en begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.

De kascommissie controleert de penningmeester en keurt het financiële jaarverslag goed . Taken: onderzoek balans, staat baten en lasten, kritische blik op uitgaven en inkomsten, De -kascommissie rapporteert aan het bestuur en bestaat uit minimaal 2 leden. De kascommissie doet verslag tijdens de algemene jaarvergadering.

Artikel 12
Het bestuur schrijft een Algemene Ledenvergadering uit als het daartoe een verzoek krijgt dat is ondertekend door tenminste vijf leden.

Artikel 13
Het bestuur stelt de agenda en de stukken voor een Algemene Ledenvergadering tenminste twee weken van te voren per post of e-mail ter beschikking aan alle leden en donateurs.

Artikel 14
De Algemene Ledenvergadering bezit de bevoegdheden die haar in dit reglement zijn toegekend.

Artikel 15
De Algemene Ledenvergadering besluit met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit anders is geregeld in dit reglement.

Algemene Bepalingen

Artikel 16
Wijzigingen van dit reglement kunnen alleen plaatsvinden in een Algemene Vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste vier weken voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

Artikel 17
In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


Home

 


Nu u hier toch bent...

De Stichting KunstKring Voorst is opgericht in december 2008 en stelt zich ten doel om culturele, kunstzinnige en sociale activiteiten te organiseren voor inwoners, kunstenaars en kunstliefhebbers in de gemeente Voorst.

Centraal daarin staat het streven om het culturele en kunstzinnige domein binnen de gemeente Voorst actief te promoten en te stimuleren.

Dat doen wij niet alleen door exposities te organiseren, maar ook door o.m. workshops en lezingen te programmeren, kunst-educatieve activiteiten voor scholen te organiseren, en ruimte te bieden voor muziek en kleinkunst.
Kortom: kunst in de volle breedte, laag drempelig, met een zo breed mogelijk draagvlak. Waarbij samenwerking met horeca, winkeliersverenigingen en andere culturele instellingen niet wordt vergeten.

De KunstKring Voorst werkt - helaas noodgedwongen - nog steeds ongesubsidieerd. Vandaar is het van belang haar activiteiten te blijven ondersteunen. Die blijk van ondersteuning kunt u geven door lid of - al vanaf € 15,-- per jaar - vriend te worden van de Kunstkring Voorst.

Lid of vriend worden van de Kunstkring Voorst doet u hier

 Waar moet ik zijn?

Kunstkring Voorst
Galerie 'De Statenhoed'

Dorpsstraat 11a
7391 DC, Twello

e: info@kunstkringvoorst.nlTop